Світло знань - кожній дитині!

Персональний сайт учителя предмета "Захист Вітчизни" Нововодолазької гімназії Нововодолазької районної ради Харківської області Руденка Олега Борисовичаrudenkoob1@gmail.com

 

 Навчальна діяльність

Метою предмета «Захист Вітчизни» є не тільки необхідність теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості. Мета предмета досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на розділи, кожний з яких має свої завдання. Відповідно до мети сформовано завдання предмета: - підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу; - підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі. На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями: - основи військової справи та військово-патріотичне виховання; - основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях; - основи медичних знань, надання першої допомоги.

Критерії оцінювання виконання учнями нормативів із предмета "Захист Вітчизни"

Експертна оцінка перевірки предмета Захист Вітчизни.doc (257,6 kB)

Загальний аналіз уроку з предмета Захист Вітчизни.docx (16,7 kB)

ПІДРУЧНИКИ

Розробки уроків

Послідовність неповного розбирання та складання автомата АК-74.

Пневматична гвинтівка, її призначення та будова.doc (2,5 MB)

 

 Р е к о м е н д о в а ні І нт ер н ет - д ж ере ла

( ре с у рс ):

1. h t t p: // z a c h u s tv it c h z n u . u c o z . r u/

2. h t t p: / / 3 a x u c t . a t . u a/

3. www . m on . gov . u a /i m a g e s/ f i l e s/ d os h k i l n a -c ere d n y a / ... / z a h _ v i t c h . d oc

4. h t t p: / /b o o ks . g o og l e . c o m . u a / b o o k s ? i d = W iN Sr 9 G 3 BM U C & p r in ts e c=f r o n t c o v er & hl = u k# v = on e p a g e & q & f =fa l se

5. h t t p: // www . ca l a m e o . c o m /s u bs c r i p ti o n s /72 3 988

6. h t t p: / / t o r s i n g . u a / f i l e s / b oo k s _ f u l l /b i bl i o t e k a _ v c h i t e l y a / kn ig a _ v c h it e l y a _ z a h i st . p df

7. h t t p: / /d o c u m e n t s . p a g ef l ip - f l a p . c o m / M U t W 2 y k B 3l Q i Z v f u Q # . U k m y Pn - z lq Q = & p = 0 & z=0

8. h t t p: // z a v a n t a g . c o m / d o c s/ 1 17 2 /i nd e x - 8 3 64 7 . h t ml

9. h t t p: // www . ref m a ni y a . o r g . u a/ д ля б агат ь ох п р е д ме т ів

10. h t t ps : / / www . face b o o k . c o m /g r o up s / 1 52 7 89 0 11 4 10 1 64 1/ г р у па у Ф е й с б у ці « З АХИ СТ ВІ Т Ч И З НИ – шк і ль н ий п р е д мет » .

2